Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemeen

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige aanbiedingen en leveringen alsmede voor alle overeenkomsten, die door Maaltijdspecialist Hertong  op welke wijze dan ook zijn aangegaan.

2. Offerte/prijs

Ons aanbod is geheel vrijblijvend en is afhankelijk van de mogelijkheid tot leveren. De rekening wordt samengesteld aan de hand van de geldende prijs die is aangegeven in de webshop waaraan de wettelijke btw wordt toegevoegd.

3. Bestelling

Bestel-, leverings- en rekeneenheid is een box. Minimale inhoud per box staat vermeld op de geldende prijs die is aangegeven in de webshop.

4. Levering

De levering van de bestelde goederen vindt plaats op een met de klant afgesproken leverdag, tenzij anders overeengekomen door bijvoorbeeld een situatie van overmacht.

5. Minimumafname

De minimumafname per levering moet naar mogelijkheid 6 maaltijden bevatten.

6. Transport/levering

Het transport geschiedt met eigen voertuigen of door derden volgens een vast rittenschema ( webshop per PostNL).

Door Hertong Maaltijden en Post NL zal er op meerdere momenten via e-mail een bericht gestuurd worden over de dag en het tijdstip van de bezorging van het pakket. Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is of de goederen in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Hertong Maaltijden vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de juiste temperatuur van het product. Post NL heeft in deze situaties de opdracht om het pakket te retourneren. Gemaakte kosten zijn voor rekening van de koper.

Depot- en transporttemperatuur voor koel verse goederen  is maximaal  7graden. Het rittenschema zowel als veranderingen daarop zijn ons voorbehouden. Onvoorziene omstandigheden, bedrijfsstoringen, grondstoftekorten of andere verhinderingen niet door eigen schuld ontstaan of de gevolgen daarvan verlengen de leveringstermijn dientengevolge. Bij aflevering heeft de koper te zorgen voor goederenontvangst en koeling. De goederen worden beschouwd te zijn geleverd na lossing. Vermiste hoeveelheden of beschadigingen moeten op de kopie van de afleveringsbon/factuur aangegeven worden en door de chauffeur ondertekend zijn. Indien op de kopie van de afleveringsbon/factuur geen aanmerkingen zijn geschreven, worden de goederen vermoed te zijn geleverd in de hoeveelheid als aangegeven op de kopie afleveringsbon/factuur en in goede staat.

7. Klachten

Aantoonbare klachten of gebreken dienen per ommegaande en in ieder geval binnen 24 uur na levering aan ons gemeld te worden. Voor niet direct aantoonbare klachten of gebreken geldt dezelfde meldingsplicht, zij het dat melding binnen 24 uur na het constateren van gebreken dient te geschieden op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht. Goederen met door ons erkende klachten en gebreken worden door Maaltijdspecialist Hertong vervangen. In geen geval zal Maaltijdspecialist Hertong ter zake van erkende klachten en gebreken gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook.

8. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies is uitgesloten, tenzij de klant opzet of grove nalatigheid door Maaltijdspecialist  Hertong of diens verantwoordelijke medewerker kan aantonen. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.

9. Betaling

De bestelling wordt uitgeleverd, wanneer de betaling is ontvangen.

10. Recht

Alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Maaltijdspecialist Hertong en de klant worden uitsluitend gebracht voor het competente gerecht te Almelo.

Maaltijdspecialist Hertong

De Plooij 16
7548 CV Boekelo

Tel: 053-4323359
Fax: 053-4328211
E-mail: info@hertong.nl

Klantenservice

Kant en klaar maaltijden
Over ons
Algemene voorwaarden
Verzending en bezorging
Veiligheid en privacy
Betalen bij Hertong

WebshopUw postcode: